select a.ref,a.input,a.prop,d.dist_chi_shtdesc,a.cbname,a.floor,a.gross,a.gdn,a.askprice,a.rent,a.igeti,a.prhno,a.photo_ts, a.level, (select p.imagestorename from photos p where p.asking_ref = a.branchPhotoRef and p.asking_ref <> '' and p.valid = 1 limit 0,1) as imagestorename from asking a left join dcode d on a.dcode=d.dcode where a.sysid = 'YYP' and a.input >= '2019-04-21' and a.isvalid=1 and 201910210032 order by a.input desc, a.photo_ts desc limit 0,10 宜家置業 - 元朗地產代理
地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
建築面積 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2019-10-20 村屋 元朗 秀雅花園 2100 -- 1500 001938 詳情
  2019-10-20 村屋 元朗 邦仁花園 1400 -- 980 001103 詳情
  2019-10-20 村屋 元朗 秀雅花園 2100 -- 1500 001937 詳情
  2019-10-20 村屋 元朗 溱璽 2100 -- 2280 000614 詳情
  2019-10-20 村屋 元朗 泓基花園 700 -- 498 002171 詳情
  2019-10-20 村屋 元朗 翹亨花園 1400 -- 1050 002033 詳情
  2019-10-20 村屋 元朗 曉門 1460 -- 720 16800 002186 詳情
  2019-10-20 村屋 元朗 泓麗花園 1480 -- 600 002077 詳情
  2019-10-20 村屋 元朗 曉門 1400 -- 1080 001956 詳情
  2019-10-20 村屋 元朗 玄新和庭 1460 -- 798 002059 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]