select a.webser,a.input,a.prop,d.dist_chi_shtdesc,a.cbname,a.floor,a.gross,a.gdn,a.askprice,a.rent,a.igeti,a.prhno,a.photo_ts, a.level, (select p.imagestorename from photos p where p.asking_ref = a.branchPhotoRef and p.asking_ref <> '' and p.valid = 1 limit 0,1) as imagestorename from asking a left join dcode d on a.dcode=d.dcode where a.sysid = 'YYP' and a.input >= '2023-04-05' and a.isvalid=1 and 202310050033 order by a.input desc, a.photo_ts desc limit 0,10 宜家置業,村屋專家 - 實盤實相
地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
建築面積 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 利浚華庭●三樓連天台 1460 1460 550 004583 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 水蕉新村●新淨三樓連天台 1480 1480 480 004579 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 邱屋村●可寵三樓天台 1460 1460 13800 004580 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 祖平軒●下複式 1400 1400 868 004578 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 錦田市●地下單位 600 600 9500 004577 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 深涌村●中層可寵 300 300 6500 004576 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 錦上路路邊●下複式連入車花園 1400 1400 999 004574 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 塘坊村●步行輕、西鐵中層 650 650 298 004573 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 元朗市西鐵旁●地下花園 700 700 629 004571 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 錦上路●幾年樓中層 700 700 448 004569 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]