select a.webser,a.input,a.prop,d.dist_chi_shtdesc,a.cbname,a.floor,a.gross,a.gdn,a.askprice,a.rent,a.igeti,a.prhno,a.photo_ts, a.level, (select p.imagestorename from photos p where p.asking_ref = a.branchPhotoRef and p.asking_ref <> '' and p.valid = 1 limit 0,1) as imagestorename from asking a left join dcode d on a.dcode=d.dcode where a.sysid = 'YYP' and a.input >= '2023-12-17' and a.isvalid=1 and 202406171824 order by a.input desc, a.photo_ts desc limit 0,10 宜家置業,村屋專家 - 實盤實相
地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
建築面積 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-06-17 村屋 元朗 水蕉新村●全新中層 300 -- 5500 004949 詳情
  2024-06-17 村屋 元朗 水蕉新村●全新地下 300 300 6000 004951 詳情
  2024-06-17 村屋 天水圍 天水圍輞井村●三樓連天台 1460 1460 9600 004946 詳情
  2024-06-17 村屋 天水圍 廈村●新淨開揚中層 700 700 368 10000 004945 詳情
  2024-06-17 村屋 元朗 漾逸峰●全幢入車大花園 2100 2100 1800 38000 004935 詳情
  2024-06-17 村屋 元朗 曉華花園●屋苑中層 700 700 328 004928 詳情
  2024-06-17 村屋 元朗 水蕉新村●全新三樓連天台 600 600 6500 004944 詳情
  2024-06-17 村屋 元朗 錦上路●全新地下連入車花園 700 700 16500 004942 詳情
  2024-06-17 村屋 元朗 錦田●步行西鐵地下入車花園 700 700 588 004941 詳情
  2024-06-17 村屋 元朗 東頭村●步行西鐵地下 600 600 11800 004939 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]